top of page

algemene voorwaarden

INHOUD

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichting ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurovereenkomst: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

       

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft met betrekking tot een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden geleverd of een derde partij op basis van een afspraak tussen deze derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot levering van goederen, diensten en / of digitale inhoud in een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk middel, inclusief e-mail, dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is verstrekt, mogelijk maakt. bestemd is en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ondernemer en consument tot stand komt in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij uitsluitend of meer gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot het sluiten van het contract;

11. Modelformulier voor herroeping: er is een Europees modelformulier voor herroeping beschikbaar dat een consument kan invullen als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: KOI Kanpai

Adres hoofdkantoor: Slangenburgstraat 5, 4834 KV Breda

Winkeladres: Halstraat 25, 4811 HV Breda

Tel: +31634403997 Bereikbaar 09.00-17.00 uur di t / m zo

E-mail: info@koikanpai.com

KvK-nummer: 80096921

BTW-identificatienummer: NL003392055B97

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Alvorens een overeenkomst op afstand te sluiten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos ter beschikking. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden in te zien zijn en dat deze desgevraagd kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, mag de tekst van deze algemene voorwaarden in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt op zodanige wijze dat deze bewaar het op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden;

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden een specifieke product- of dienstvoorwaarde van toepassing is, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling dat is het meest gunstig voor hem / haar.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van de producten, diensten en / of digitale inhoud door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft het volgende:

 • de prijs inclusief belastingen;

 • de eventuele kosten van verzending;

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief van het gebruikte communicatiemiddel;

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 • de wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem op grond van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en zo nodig herstellen;

 • de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een verlengde transactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoort.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en daaraan voldoet
voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, doet de ondernemer dit
onmiddellijk elektronisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als, op basis hiervan
onderzoek heeft gedaan, heeft de ondernemer goede gronden om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Uiterlijk bij levering van het product, dienst of digitale inhoud aan de
consument zal de ondernemer aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:


een. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;


b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke mededeling omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;


c. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;


d. de prijs, inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van bezorging; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;


e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;


f. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping .

g. Bij een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op het eerste
Levering Iedere overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

In het geval van producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten tot opgave van de reden (en).
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
een. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Op voorwaarde dat hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, mag de ondernemer een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten tot opgave van de reden (en).
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd, vastgesteld conform de vorige leden van Dit artikel .
6. Als de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, loopt de bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop de consument deze heeft ontvangen. die informatie.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

2. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product en voor zover dit nodig is voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van het product. Uitgangspunt is dat de Consument het product alleen mag hanteren en inspecteren op de manier waarop men in een winkel met een product mag omgaan.

3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.

4. product als de ondernemer hem niet voor het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de bedenktijd nageleefd als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument zich herroept nadat hij er eerst uitdrukkelijk om heeft verzocht dat tijdens de bedenktijd de levering van de dienst of de levering van niet verkoopklaar gemaakt gas, water of elektriciteit van een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid aanvangt, is de consument verschuldigd de ondernemer een bedrag dat in verhouding staat tot dat deel van de verplichting dat door de ondernemer was nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verplichting.
7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van niet gereed voor verkoop gemaakt water, gas of elektriciteit in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
een. De ondernemer is dat de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
een. Voorafgaand aan de levering heeft hij niet uitdrukkelijk ingestemd met een aanvang
naleving van de overeenkomst voor het einde van de overeenkomst. de bedenktijd;
b. hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
9. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onverwijld een ontvangstbewijs.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de consument in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

   

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft gemeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die tot stand komen tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en / of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder is verplicht de producten, de digitale inhoud en / of de diensten af ​​te nemen.

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als

een. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van woonruimte tijdens een bepaalde periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is geregeld;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden geproduceerd op basis van de individuele keuze of beslissing van de consument of die voor een bepaalde persoon bestemd zijn;

7. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.

8. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken;

9. Producten die vanwege hun aard onomkeerbaar vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

11. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma's waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12. kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen daarop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

een. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid van gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en

een. ze het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen, of

b. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. Alle bij het leveren van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, met de in het aanbod vermelde specificaties, met redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en met de op de dag van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. werd gesloten. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, zijn toeleverancier, fabrikant of importeur geboden extra garantie laat onverlet de rechten en vorderingen die de consument jegens de ondernemer kan doen gelden over het niet nakomen van de verplichtingen van de ondernemer als de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet. onderdeel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant waarop hij bepaalde rechten of aanspraken aan de consument overdraagt ​​die verder gaan dan wettelijk verplicht is ingeval hij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Het risico van vermissing en / of beschadiging van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurzame prestatieafspraken: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand. .
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten tegen het einde van de bepaalde periode opzeggen met inachtneming van de opzeggingsregels en een met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten annuleren:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- althans op dezelfde manier als ze door hem werden afgesloten;
- te allen tijde met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Uitbreiding
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, dag-, week- en weekbladen, stilzwijgend voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden worden verlengd als de consument deze verlengde overeenkomst kan opzeggen. tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden. Bij de overeenkomst gaat het om een ​​levering van dagbladen, kranten en weekbladen en tijdschriften die regelmatig maar minder dan eens per maand plaatsvinden.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van (proef- of kennismakingsabonnement) van dag-, dag- en weekbladen en tijdschriften wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Looptijd

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. .

Artikel 15 - Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 te worden voldaan. Bij een overeenkomst van dienstverlening vangt deze termijn aan. nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. Bij niet-betaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht de aan de consument kenbare redelijke kosten vooraf in rekening te brengen.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.


3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen 14 dagen reageren met een
ontvangstbevestiging en indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.


4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn is ingediend dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

een. Het is ook mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform ( https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage )

b. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

c. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar eigen inzicht de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of afwijkingen van deze voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

bottom of page